01 888 5457 | 091 359 4296 meamaja@gmail.com

Naš novi suradnik br. 2 UDRUGA MAJA MEA VITA dana 07. studenog 2015. godine potpisala je
SPORAZUM O SURADNJI SA
Udrugom za unaprjeđenje i kulturu življenja BONAVENTURA
sa sjedištem u Sarajevu – Bosna i Hercegovina, Kolodvorska 13, zastupanoj po predsjednici Jasminki Susmel.

Naše dvije Udruge potpisale su ovaj Sporazum s ciljem uspostavljanja dugoročne, obostrane korisne poslovne suradnje, au interesu unaprjeđenja i razvoja prekogranične suradnje sukladno ponaosob i zajedničkim ciljevima djelatnosti, prije svega po pitanju ravnopravnosti spolova, upošljavanja mlađe i srednje životne dobi, invalidnih osoba – smanjenja siromaštva i zaštiti okoliša, te obostranog obogaćivanja potrebnih znanja u dobroj namjeri uspostavljanja odnosa međusobne suradnje bez vremenskog ograničenja.

Aktivna suradnja već je započela i to po pitanjima:

 1. Gender/rodna ravnopravnost, mir i sigurnost s naglaskom na razmjenu iskustava i provođenju lokalnih akcionih planova za implementaciju Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 „Žene, mir i sigurnost“ kao instrumenta za postizanje sigurnijeg okruženja, te umrežavanja lokalnih zajednica u primjeni Rezolucije 1325 na lokalnoj razini;
  Kontinuiran rad na obrazovanju i integriranju pitanja ravnopravnosti spolova u sektor sigurnosti, uključujući koncept „HUMANE SIGURNOSTI“ .
 2. EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA s naglaskom na :
  • kreiranje politike usmjerene na ekonomsko osnaživanje žena u cilju gospodarskog razvoja, uključujući marginalizirane grupe žena;
  • podržavanje umrežavanje poduzetnica imajući u vidu uspostavljanje veze između ekonomskog osnaživanja, sigurnosti i životne sredine;
  • obrazovanje žena o konceptu i vrednovanju plaćenog, neplaćenog i društveno-korisnog /odgovornog rada.
 3. GENDER/RODNA RAVNOPRAVNOST I NASILJE s naglaskom na:
  • kontinuiran rad na zajedničkim regionalnim kampanjama za participaciju države u financiranju sigurnih kuća za žrtve nasilja i trgovine ljudima,
  • jačanje lokalnog, nacionalnog i regionalnog pristupa nulte tolerancije suzbijanja nasilja i trgovine ljudima, čvršću prekograničnu policijsku suradnju, usklađivanje zakona, a posebno sankcija, razmjenu praktičnih iskustava i teorijskih opredjeljenja između institucija u regiji,
  • Zajedničke napore da bis e osigurala dosljedna primjena Konvencije Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
 4. GENDER/ROD i OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE s naglaskom na:
  • posljedice prirodnih nepogoda, kao i na poduzimanje posebnih mjera da bi se u procesu obnove uzele u obzir posebne potrebe žena;
  • znanja koja imaju institucionalni mehanizmi za ravnopravnost spolova i nevladine organizacije, a koji treba da budu iskorišteni sa ciljem analize utjecaja ravnopravnosti spolova u ovom procesu
  • Identifikacija posebnih potreba i muškaraca i žena u području pogođenim prirodnim nepogodama, a u skladu s tim i razvijanje programa podrške ovim područjima.